Pisma procesowe: Struktura apelacja w postępowaniu cywilnym

clause-684509_1280

Pisma procesowe są to szczególne dokumenty, które zawierają stanowisko stron i uczestników postępowania sądowego. W postępowaniach cywilnych zawierają wnioski oraz oświadczenia stron składane przed rozprawą. Przykładem pisma procesowego jest apelacja w postępowaniu cywilnym.

Przygotowując apelację lub inne pismo procesowe, należy pamiętać, że muszą znaleźć się w nim wszystkie niezbędne elementy określone w Kodeksie postępowania cywilnego.

Struktura każdego pisma procesowego

Wszystkie pisma procesowe, w tym apelacja w postępowaniu cywilnym, powinny być prawidłowo sformułowana. Zgodnie z Kodeksem (art. 126 kpc) każde pismo procesowe musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane; imię i nazwisko lub siedzibę stron, ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • osnowę oświadczenia lub wniosku wraz ze wskazaniem dowodów na potwierdzenie przytoczonych okoliczności
  • podpis, strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
  • opis wszystkich załączników

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja to szczególny rodzaj pisma procesowego, które, oprócz powyższych informacji, powinno zawierać dodatkowe elementy, takie jak:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona apelacja wraz z informacją, czy jest on zaskarżony w całości czy też w części
  • krótkie przedstawienie zarzutów
  • uzasadnienie zarzutów
  • w razie potrzeby należy przywołać nowe fakty i dowody oraz udowodnić, że ich powołanie podczas postępowania przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub możliwość ich powołania pojawiła się później
  • wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku

Jeśli sprawa dotyczy praw majątkowych, konieczne jest również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Struktura formalna apelacji musi być zachowana. Jeśli zabraknie chociaż jednego z wymienionych wyżej elementów lub też pojawią się nieprawidłowości w formie lub treści pisma, pismo może zostać odrzucone i konieczne będzie ponowne uzupełnienie dokumentu.