Obsługa prawna lekarzy: Odpowiedzialność karna lekarza

hammer-1537123_640

Zawód lekarza i lekarza dentysty jest obarczony dużą odpowiedzialność — cywilną, karną i zawodową. Odpowiedzialność karna lekarza odgrywa bardzo ważną rolę z uwagi na niezbędne kwalifikacje oraz specyfikę wykonywanej pracy. Nie należy zapominać również o odpowiedzialności moralnej, która jest również bardzo istotna w przypadku zawodów o wysokim poziomie zaufania społecznego.

Zawód lekarza a polskie ustawodawstwo

Zadaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Niestety w polskim ustawodawstwie nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących błędów w sztuce lekarskiej i zaniedbań lekarzy. Stąd też takie czyny najczęściej są rozpatrywane na podstawie ogólnych przepisów przeciwko życiu i zdrowiu. Warto jednak pamiętać, że osoby wykonujące zawód lekarza niejednokrotnie muszą podejmować bardzo trudne decyzje, które obarczone są ryzykiem wyboru niewłaściwego rozwiązania. Nie zawsze wynika to z zamierzonej intencji lekarza. Konsekwencje takich błędów mogą być niezwykle dotkliwe.

Należy przy tym podkreślić, że w polskim prawie karnym nie ma przepisu, który pozwalałby na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lekarza wyłącznie z powodu zastosowania nieodpowiedniego leczenia, bez względu na ewentualne następstwa. W takich przypadkach konieczne jest odniesienie się do innych spraw karnych, które dotyczyły podobnych zagadnień. Lekarz, pociągnięty do odpowiedzialności karnej powinien więc skorzystać z usług doświadczonego adwokata, najlepiej takiego, który specjalizuje się w prawie medycznym. Fachowa obsługa prawna lekarzy w takich sytuacjach może mieć kluczowe znaczenie.

Niewłaściwe działanie lekarz i zaniechanie działania

Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy popełniony przez niego czyn jest zabroniony, karalny, karygodny lub sprawcy można jednoznacznie przypisać jego winę. Warto w tym przypadku dodać, że odpowiedzialność obejmuje zarówno zachowanie o charakterze czynnym, czyli niewłaściwe działanie, jak i biernym — zaniechanie działania.