Prawo gospodarcze – konsultacje prawne | Adwokat: Wrocław

balance-1300334_1280

Prawo gospodarcze to istotna dziedzina prawa, stanowiąca zbiór aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze. Możemy mówić zarówno o relacjach zachodzących miedzy podmiotami gospodarczymi oraz państwem, jak i o relacjach między poszczególnymi przedsiębiorcami.

Warto zaznaczyć, że nie istnieje jeden kodeks obejmujący  całe prawo gospodarcze. Na to składają się poszczególne ustawy z tego zakresu.

Można jednak wyróżnić dwie zasadnicze odnogi rzeczonego prawa, określone na podstawie charakteru podmiotu właśnie – prawo gospodarcze prywatne oraz publiczne.

To pierwsze jest tematem niniejszego wpisu.

Gdy dwie strony są uczestnikami obrotu gospodarczego, wtedy prawo to reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami (podmiotami gospodarczymi) lub relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem.

Prywatne prawo gospodarcze, poza regulacją kwestii handlowych, obejmuje również zasady ogłaszania upadłości oraz jej skutki. Dodatkowo istotnym czynnikiem, który pozwala oddzielić omawiane prawo od prawa handlowego jest szereg przepisów dotyczących funkcjonowania obiegu papierów wartościowych.

Prawo gospodarcze prywatne reguluje również ustrój poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowa), oraz określa jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc założyć wybraną działalność gospodarczą.