Pomoc prawna dla lekarzy: Odpowiedzialność prawna lekarza

medical-563427_640

Z uwagi na specyfikę, zawód lekarza jest obarczony ogromną odpowiedzialnością. Podczas wypełniania swoich obowiązków lekarz jest zobligowany do ochrony życia i zdrowia pacjentów, a wszystkie podejmowane przez niego działania muszą mieć na celu dobro drugiego człowieka. Niestety ta niezwykle skomplikowana profesja wiąże się również z dużym ryzykiem popełnienia ewentualnych błędów w sztuce, niekoniecznie wynikających z umyślnej winy lekarza.

Lekarz podlega różnym rodzajom odpowiedzialności, w tym cywilnej, zawodowej, karnej. Bardzo wiele przypadków, szczególnie spornych lub niejasnych, wymaga specjalistycznego wsparcia prawniczego. Pomoc prawna dla lekarzy może być udzielana w odniesieniu do każdej z rodzajów odpowiedzialności.

Odpowiedzialność cywilna

Wszelkie błędy w sztuce lekarskiej są objęte przede wszystkim odpowiedzialnością cywilną. Jest to odpowiedzialność majątkowa, której istotą jest wyrównanie szkody powstałej w wyniku błędu lekarskiego. Lekarz odpowiada całym swoim majątkiem do pełnej kwoty zasądzonego odszkodowania.

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna regulowana jest przez przepisy kodeksu karnego oraz ustawy, które tworzą prawo medyczne. Związana jest ona bezpośrednio z popełnieniem błędu lekarskiego oraz innymi czynami popełnionymi w ramach wykonywanego zawodu, np. leczenie bez zgody, nieudzielenie pierwszej pomocy, ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską.

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa związana jest z wykonywaniem konkretnego zawodu. O odpowiedzialności zawodowej zwykle myślimy w kontekście zawodów pełniących ważną społecznie rolę, których wykonywanie wiąże się z wysokim stopniem profesjonalizmu. Zawód lekarza bez wątpienia należy do tej grupy.

Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wówczas, gdy dopuścił się naruszenia obowiązków, będących istotą jego zawodu lub postąpił niezgodnie z zasadami deontologii zawodowej.