Prawo farmaceutyczne: Farmaceuta a odpowiedzialność prawna

pharmacy-1507122_640

Farmaceuci podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi. Mogą zostać osądzeni za działania sprzeczne z zasadami etyki, deontologii zawodowej i przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu.

Czyny sprzeczne z regułami postępowania zawodowego określane są mianem błędu w sztuce aptekarskiej. Postępowanie niezgodne z zasadami zawodowymi oraz naruszenie prawa może skutkować karą, w tym finansową, pozbawieniem wolności, zawieszeniem lub pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu, naganą, upomnieniem.

Odpowiedzialność farmaceuty zatrudnionego w aptece

Prawo farmaceutyczne bardzo jasno określa, iż pracownik, który podczas wykonywania swoich obowiązków popełnił błąd lub wyrządził szkodę innej osobie, odpowiada przede wszystkim przed swoim pracodawcą, który w ramach zadośćuczynienia może pozbawić go wysokości trzymiesięcznej pensji. Ale jednocześnie pracodawcy, który naprawił szkodę wobec danej osoby, przysługuje tzw. roszczenie regresowe do pracownika.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy farmaceuta zatrudniony w danej aptece wyrządził szkodę umyślnie. Wówczas jego odpowiedzialność nie jest objęta żadnymi limitami, a pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Odpowiedzialność farmaceuty niezatrudnionego w aptece

Nieco inaczej sprawa wygląda w sytuacji farmaceuty, który nie jest zatrudniony w aptece na podstawie umowy o pracę, lecz zawarł z pracodawcą np. umowę o świadczenie usług. Wówczas odpowiedzialność cywilna (na podstawie art. 415 Kodeksy cywilnego) jasno określa, że każdy, kto ze swojej winy wyrządził szkodę drugiemu człowiekowi, w pełni zobowiązany jest do naprawienia czynu. Zatem ewentualna kara dotyczy tylko i wyłącznie danego farmaceuty. Dodatkowo błąd aptekarski może wówczas zostać zakwalifikowany jako przestępstwo. Dzieje się tak wówczas, gdy błąd aptekarski wykracza poza ramy nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, wywołania uszczerbku na zdrowiu lub innej szkody zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka.

Odpowiedzialność farmaceuty za nieumyślne spowodowanie śmierci jest bardzo surowa. Grozi nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.